1. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Με την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας https://www.biactive.gr, ιδιοκτησίας της εταιρείας «BIACΤIVE Ανώνυμος, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.» η οποία θα καλείται παρακάτω «εταιρεία», τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι είστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας https://www.biactive.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

  1. Περιγραφή υπηρεσιών

Μέσω της ιστοσελίδας οι επισκέπτες/χρήστες ενημερώνονται για τα προϊόντα που πωλούνται από την «BIACΤIVE Ανώνυμος, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.», και συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους υπαλλήλους αυτής. Η ιστοσελίδα καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες αυτής αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των παρόντων όρων χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.  Το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων δεν δύναται να γνωστοποιηθεί σε τρίτους εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή η αρμόδια αρχή το επιτάσσει. Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης συνιστά συναίνεση του χρήστη των υπηρεσιών για γνωστοποίηση των μηνυμάτων του σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών.

  1. Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δε συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να μας βοηθούν να εντοπίζουμε τις πληροφορίες και τις διαφημίσεις που είναι πιο χρήσιμες στους επισκέπτες.

  1. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους. Η εταιρεία και ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου άλλων ιστότοπων, ούτε για οποιαδήποτε βλάβη οικονομική ή άλλη υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης αυτών.

  1. Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας να αναπαράγουν με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  1. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, στη χρήση της οποίας προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Ενδεικτικά, η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία και κάθε φύσεως χρεώσεις σχετικές από οποιαδήποτε αιτία. Οι χρήστες/επισκέπτες κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με δική τους ευθύνη.

7.Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την εκδίκαση και επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο.